Nokia 6230i ohje

background image

Nokia 6230i -käyttöopas

9236587

3. painos

background image

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RM-72 noudattaa Euroopan neuvoston
direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella
tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun.
Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuotteita
ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Copyright © 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain
on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet
voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i)
henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden sellaisten tietojen yhteydessä, jotka
yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4
Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotoimittajan toimittaman
MPEG-4-videon yhteydessä. Lisenssiä ei myönnetä suoraan eikä epäsuorasti mihinkään
muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja
kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, L.L.C. Katso <http://
www.mpegla.com>.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and
non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance
with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial
activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video
provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information

0434

background image

including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from
MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja
parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman
ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen
menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai
sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen
markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä
ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen
jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-
jälleenmyyjältä.

Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan
Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Poikkeaminen laista on
kielletty.

9236587 / 3. painos

background image

S i s ä l t ö

4